top of page

דירוג הזהב של בורטוקלה

דירוג בורטוקלה

כחלק מהחזון של בורטוקלה להיות הפורטל המחבר בין הזדמנויות עסקיות בפורטוגל לבין משקיעים ישראלים  יצרנו את דירוג הזהב של בורטוקלה.

הדירוג שלנו הוא בעצם בדיקת איכות הנועד לייצר שקיפות, אחידות וכמובן להבטיח שהמשקיעים יוכלו לקבל את התמונה המלאה ולהשוות הזדמנויות באופן שווה.

אנחנו מבצעים סינון קפדני להזדמנויות העסקיות המגיעות אלינו, רק הזדמנויות הזהב יזכו להיות מוצגות אצלנו וכמובן יעברו ניתוח קפדני ודירוג אוביקטיבי.

הדירוג נעשה על בסיס 5 קריטריונים בעלי משקל זהה, כאשר כל קריטריון מקבל ציון בסולם של 1 עד 10.

Portugal_Lisbon_Vasco-Bridge-scaled.jpg

הקריטריונים

הקריטריון הראשון הוא אמון הלקוחות בעסק או ביזם. קריטריון זה מודד את מידת שביעות הרצון של הלקוחות מהעסק, כפי שהיא באה לידי ביטוי בביקורות שלהם. הביקורות נלקחות בחשבון, בין אם הן חיוביות ובין אם הן שליליות.

אמון הלקוחות

הקריטריון השני הוא מידת הניסיון של היזם או העסק בתחום. קריטריון זה מודד את שנות הניסיון של היזם או העסק בתחום, את כמות, הגודל או המגוון של הפרוייקטים שביצעו,

ואת מידת המעורבות שלהם בתחומים משיקים.

נסיון היזם או העסק

הקריטריון השלישי הוא מודל עסקי אטרקטיבי. קריטריון זה מודד את הכדאיות הכלכלית של המודל העסקי של היזם או העסק, בהשוואה לאלטרנטיבות השוק המקובלות בתחום.

מודל עסקי אטרקטיבי

הקריטריון הרביעי הוא חדשנות ותחכום. קריטריון זה מודד את מידת החדשנות והתחכום של המודל העסקי של היזם או העסק, בין אם מדובר בחדשנות של המודל העסקי עצמו, בפתרון חדשני לבעיה קיימת, בטכנולוגיה, בכלים, בשיטות ייצור, במוצר או בשירות, או בשיתוף פעולה או במוצרים משלימים.

חדשנות ותחכום

הקריטריון החמישי הוא התאמה לערכי המקום. קריטריון זה מודד את מידת ההתאמה של העסק או היזם לערכי המקום, כגון זיהוי צורך מקומי משמעותי ומענה לו תוך מתן כבוד ומקום לנוהג המקומי, יצירת מקומות עבודה, הזדמנויות התפתחות לעובדים מקומיים, ומידת הממשק עם השוק המקומי.

התאמה לערכי המקום

bottom of page